Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Toepassing

Hierna volgen de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op zowel de dienstlevering als verkoop van goederen door Global Interactive Software, afgekort G.I.Ware. De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder verwittiging worden gewijzigd door G.I.Ware. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op http://giware.be/Algemene-Voorwaarden .

Artikel 2: Algemeen

G.I.Ware is slechts gebonden tot uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door G.I.Ware van een bestelling/opdracht van de klant. De ‘Algemene Voorwaarden’ worden door het invullen van een bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifiek schriftelijk opgenomen voorwaarde maken samen de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan G.I.Ware.

Artikel 3: Prijzen

Prijzen meegedeeld in offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders aangegeven, definitieve prijzen kennen slechts een geldigheidsduur van 14 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven meegedeeld door G.I.Ware met oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, maandag tot vrijdag, exclusief feestdagen.

Gegeven kortingen zijn slechts eenmalig tenzij anders vermeld. Voor doorlopende diensten zal bij volgende aanrekening de korting niet meer van toepassing zijn.

Artikel 4: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgend termijn van één jaar, tenzij één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste 3 maand voor de afloop van termijn verstuurd, waarin te kennen gegeven is om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

Artikel 5: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De opgegeven leveringstermijnen door G.I.Ware zijn indicatief en niet bindend, tenzij anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 5 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan G.I.Ware en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 5 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft G.I.Ware tevens het recht om een administratiekost van 50 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.

Bij het achterwege blijven van betalingen is G.I.Ware gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. Indien het hosting betreft, is G.I.Ware gerechtigd de website per direct te verwijderen of onbereikbaar te stellen. Indien het domeinnamen betreft, is G.I.Ware gerechtigd de registratie ervan niet te verlengen of meteen op te zeggen. G.I.Ware kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving en verlies van klanten.

Artikel 6: Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van G.I.Ware onder de URL www.globalinteractivesoftware.com, en verklaart dat G.I.Ware hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. G.I.Ware draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. … De klant zal G.I.Ware telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken.

Artikel 8: Ontwikkeling van Websites

Het ontwikkelen van websites gebeurd steeds op het Content Management System van G.I.Ware, tenzij anders vermeld. Gezien de aard van het CMS zal nooit code vrijgegeven worden dat hiervan onderdeel maakt. Aangerekende werken zijn steeds maatwerken en werken samen met het CMS.

Artikel 9: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met G.I.Ware is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met G.I.Ware zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Kortrijk.


Klantenzone

Stacks

.Net
Ionic
PHP

Contact info

Wij horen graag meer van u!
Heeft u een vraag, een idee, een opmerking? Aarzel niet! Neem contact met ons op.

Global Interactive Software

  • BTW BE 0521 897 117
  • Adres Marktstraat 47, 8510 Marke, België
  • Email info@giware.be